junglefowl 100เสียงไก่ป่า ตัวผู้ red jungle fowl เสียงที่ได้รับนิยมมากที่สุด

เสียงไก่ป่า ตัวผู้  red jungle fowl 1เสียงไก่ป่า ตัวผู้ 1 red jungle fowl 

junglefowl GGF

junglefowl female new

junglefowl female 5