ข้อห้ามข้อบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ควรทราบมีดังนี้

สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใด ห้ามล่าสัตว์ เก็บรัง ครอบครองที่ดิน แผ้วถาง หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่สัตว์ที่ครอบครองเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ควรแก่เหตุ ไม่ต้องรับโทษ
การห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของสัตว์เหล่านั้นด้วย
ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน

 

รายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง

 

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลำดับที่ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษอนุญาตให้เพาะเลี้ยง 
1 กระจงควาย Tragulus napu  
2 กระจงเล็ก Tragulus javanicus  
3  - Lepus pequensis  
4 กระทิงหรือเมย Bos gaurus  
5 กระรอกขาว Callosciurus finlaysoni finlaysoni  
6 กระรอกบินแก้มสีแดง Hylopetes lepidus  
7 กระรอกบินแก้มสีเทา Hylopetes platyurus  
8 กระรอกบินเล็กแก้มขาว Hylopetes phayrei  
9 กระรอกบินเล็กเขาสูง Hylopetes alboniger  
10 กระรอกบินสีเขม่า Pteromyscus pulverulentus  
11 กระรอกสามสี Callosciurus prevostii  
12 กระรอกหน้ากระแต Rhinosciurus laticaudatus  
13 กระรอกหางม้าใหญ่ Sundasciurus hippurus  
14 กวางป่า Cervus unicolor  
15 ค่างดำ Presbytis femoralis  
16 ค่างแว่นถิ่นใต้ Presbytis obscurus  
17 ค่างแว่นถิ่นเหนือ Presbytis phayrei  
18 ค่างหงอก Presbytis cristata  
 19  ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น  Nyctalus noctula  
 20  ค้างคาวขุนช้าง  Cheiromeles torquatus  
 21  ค้างคาวคุณกิตติ  Craseonycteris thonglongyai  
 22  ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว  Murina leucogaster  
 23  ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง หรือ ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก  Murina aurata  
 24  ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา หรือ ค้างคาวจมูกหลอดแดง  Murina tubinaris  
 25  ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว  Murina huttonii  
 26  ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น  Murina cyclotis  
27  ค้างคาวดอย  Sphaerias blanfordi  
28  ค้างคาวดอยหลังลายขาว  Scotomanes ornatus  
29  ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์  Eptesicus demissus  
30  ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา  Eptesicus pachyotis  
31  ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่  Eptesicus serotinus  
32  ค้างคาวปากย่น  Tadarida plicata  
33  ค้างคาวปากย่นใหญ่ หรือ ค้างคาวปากย่นหูหนา  Tadarida teniotis  
34  ค้างคาวปีกขนใต้  Harpiocephalus harpia  
35  ค้างคาวปีกขนเหนือ  Harpiocephalus mordax  
36  ค้างคาวปีกจุด  Balionycteris maculata  
37  ค้างคาวปีกถุงเคราดำ  Taphozous melanopogon  
38  ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง  Taphozous longimanus  
39  ค้างคาวปีกถุงปลอม  Taphozous saccolaimus  
40  ค้างคาวปีกถุงใหญ่  Taphozous theobaldi  
41  ค้างคาวปีกพับกลาง  Miniopterus fuscus  
42  ค้างคาวปีกพับดำใหญ่  Miniopterus magnater  
43  ค้างคาวปีกพับเล็ก  Miniopterus pusillus  
44  ค้างคาวปีกพับใหญ่  Miniopterus schreibersii  
45  ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก  Tylonycteris pachypus  
46  ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่  Tylonycteris robustula  
47  ค้างคาวเพดานเล็ก  Scotophilus kuhlii  
48  ค้างคาวเพดานใหญ่  Scotophilus heathii  
49  ค้างคาวฟันร่อง  Phoniscus atrox  
50  ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก  Hesperoptenus blandfordi  
51  ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่  Hesperoptenus tickelli  
52 ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก  Rhinolophus pearsonii  
53  ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่  Rhinolophus yunanensis  
54  ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ  Rhinolophus lepidus  
55  ค้างคาวมงกุฎเทาแดง  Rhinolophus affinis  
56  ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก  Rhinolophus coelophyllus  
57  ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่  Rhinolophus shameli  
58  ค้างคาวมงกุฎมลายู  Rhinolophus malayanus  
59  ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก  Rhinolophus thomasi  
60  ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่  Rhinolophus acuminatus  
61  ค้างคาวมงกุฎเล็ก  Rhinolophus pusillus  
62  ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก  Rhinolophus megaphyllus  
63  ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น  Rhinolophus stheno  
64  ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด  Rhinolophus trifoliatus  
65  ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล  Rhinolophus marshalli  
66 ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก Rhinolophus macrotis  
67 ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ Rhinolophus paradoxolophus  
68 ค้างคาวมงกุฎใหญ่ Rhinolophus luctus  
69 ค้างคาวมงกุฎอินเดีย Rhinolophus rouxii  
70 ค้างคาวมือปุ่ม Glischropus tylopus  
71 ค้างคาวแม่ไก่เกาะ Pteropus hypomelanus  
72 ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ Pteropus intermedius  
73 ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน Pteropus vampyrus  
74 ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง Pteropus lylei  
75 ค้างคาวยอดกล้วยป่า Kerivoula whiteheadi  
76 ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม Kerivoula papillosa  
77 ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส Kerivoula hardwickii  
78 ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ Kerivoula picta  
79 ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก Kerivoula minuta  
80 ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก Pipistrellus cadornae  
81 ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว Pipistrellus tenuis  
82 ค้างคาวลูกหนูถ้ำ Pipistrellus pulveratus  
83 ค้างคาวลูกหนูบ้าน Pipistrellus javanicus  
84 ค้างคาวลูกหนูสีทอง หรือ ค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ Pipistrellus circumdatus  
85 ค้างคาวลูกหนูอินเดีย Pipistrellus coromandra  
86 ค้างคาวเล็บกุด Eonycteris spelaea  
87 ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก Megaderma spasma  
88 ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ Megaderma lyra  
89 ค้างคาวสามศร Aselliscus stoliczkanus  
90 ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า Hipposideros lylei  
91 ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ Hipposideros turpis  
92 ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ Hipposideros armiger  
93 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก Hipposideros pomona  
94 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม Hipposideros halophyllus  
95 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ หรือ ค้างคาวหน้ายักษ์สีเขม่า Hipposideros ater  
96 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี Hipposideros bicolor  
97 ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ Hipposideros galeritus  
98 ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ Hipposideros larvatus  
99 ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง Hipposideros cineraceus  
100 ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง Hipposideros diadema  
101 ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง Hipposideros lekaguli  

Add comment