ไก่ป่า red jungle fowl

เสียงไก่ป่า ตัวผู้ Red jungle fowl เสียงที่ได้รับนิยมมากที่สุด !!!

เสียงไก่ป่า ตัวผู้ red jungle fowl 1

เสียงไก่ต่อ ชุดที่ 1 Red jungle fowl เป็นเสียงไก่ป่าตัวผู้...